Festivalin konuklan
Flamenko Yildizlan
Íspanya’nin en ünlü Flamenko dansçllarlndan olusan Íspanyol
ünlü Flamenko Ulusal Balesi (Ballet Nacional De dansqlan Espana), 31. Uluslararasl Ankara Müzik Festivali kapsamlnda Baskent’te Baskent Ankara’ya geliyor. sahne alacak
Haberi sayfa 2’de
leer más

Flamenko Yildizlan

ispanyol Balesihden
Flamenko Söleni

Flamenko dansysl Antonio Gades’in 1978 Ylhnda kurdugu ispanyol Ulusal Balesi, son gõsterisi «Suite Sevilla»
ile 31. Uluslararasl Ankara Müzik Festivali’nin misafiri oluyor. Toplulugun sanat yõnetmeni Antonio Najarro,
gõsterinin koreografisini flamenkonun anavatam Sevilla geleneklerine bagll kalarak hazrladlklanm anlattl.

Cenk ERDEM
Ispanyol Ulusal Balesi’ne dansçt olarak ilk kabul edildcinizde 17 yayndaydlmz. *mdi direktõrsünüz. Geçmiçe baktlãmzda toplulugun baynda olmak neler hissettiriyor?
çok tuhaf bir duygu, dansyyken sadece dansl dü;ünüyorsunuz. Tek ayak üstünde nastl dónersin, ayaÉ1n1 zemine nasil vurursun, sadece dans tekniklerine odaklamyorsunuz. Ama ;imdi . dansçllarla ve tüm ekiple iyi bir ileti$m kurarak ve çall;arak gõsteriyi nasll geli$ire- •
bileceÉimi dü?ünmek zorundawm. Her açldan kafam bamba;ka i;liyor ve sorumluIuklanm da farkllla;tl. Ispanyol Ulusal Balesi gibi prestijli bir toplulugun bayna geçtikten sonra hayattmzda tam olarak neler degifti? Hayatlmda çok büyük bir deÉi;ikIik hissetmedim. Dans ederken, koreografi hazlrlarken, kendi ôzel dans toplulugumu yônetirken her zaman çok sorumluluk sahibi biri oldum. Elbette büyük bir sorumluluk aldim ama hayat tarum a;aÉl yukan aym saylllr.
EN iYi DANSÇILAR BiZDE
ispanyol Ulusal Balesi’nin van Peki bôylesine kôklü bir topluluktaki herhangi bir dansçmm sahip olmas/ gereken ózellikler neler? Ulusal Bale en iyi ispanyol dansçllan bir araya getirir. Topluluktaki herhangi bir dansqmn eksiksiz olmast gerekir. Eksiksiz derken tüm ispanyol dans stillerini Escuela Bolera, Danza Estilizada, Folklorik danslar ve flamenkoya hakim olmasmdan bahsediyorum. Toplu Iuktaki herhangi bir dansçl ispanyol danslmn dôrt temel türünde de çok iyidir. Asllnda bunu basarabilmek çok zor bir Bu yüzden de en iyi dansçllara sahibiz diyebilirim. Gósteriniz «Suite Sevilla»
ile dünyayl turluyorsunuzve gósteriyi tüm koreografisiyle siz sahneye koydunuz. Gósteriniz tam olarak neler anlatyor? Suite Sevilla, flamenko bestecisi Rafael Riqueni’nin Sirad1Y eserleri üzerine kuruImu9 bir gósteri. Sevilla ;ehrinin verdiÉi ilhamla bestelerini yaptl ve ben de dinler dinlemez onun müzikleriyle bir gósteri geli9tirmek istedim. Sonrasmda, gósterinin orijinal fikri üzerine düynmeye ba;ladlm ve benim için en zor klslmdl. Günkü olabiIdiÉince Sevilla gelenekleri üzerinden yeni bir koreografi dili yaratmak • istiyordum. Eleçtirmenler gõsteriniz için flamenko gitarlan ve prkE11arla müzikler Endülüs un tüm resmini veriyor diyorlar. Siz «Suite Sevilla» gõsterinizde müzi&in rolünü nasil anlatyorsunuz?
Canll müzik çok ónemli. Dansçllann müzisyenler canll galdiklannda hisset tikleriyle playback çok farkll. Canll müzik ve dans• 911ar gerçekten çok farkll bir atmosfer yaratlyor. Aynca dinleyici için de ekstra canll müzik oluyor. Gósterimiz için 9 farkll müzisyen istedim: Üç flamenko gitaristi, flamenko perküsyon, kadln ve erkek flamenko ;arklcllan, üflemeli çaIg1Cl çellist ve kemancl. Türkiyedeki izleyiciye de afinastmz. Peki bir sanatfl
olarak izleyicimizi nasil tarif edersiniz?
Türkiye izleyicisi ispanyol danslmn mesajlannl çok iyi allyor. çok açlk kalpli, kendini fazlaslyla ifade edebiliyor. Benzer karakterlerimi de OlduÉu için, kalpten kalbe anlayyoruz. Türkiyede Pasion Turca ekibiyle birlikte ózel dans toplulugumla daha ônce yaptlÉlm gósterilerden de çok iyi hattrllyorum. Aynca Türki• ye’deki izleyiciden aldiãm çok güzel hediyeler de Oldu. 8 yayndayken Kraliyet Dans Konsewatuan’nda
dans etmeniz hayattmzl nasil etkiledi?
Dans etmeye ba$ayqnca çocukluk arkada;lanmla daha az gõrüyneye ba;ladlm. Üstelik hafta sonlan da ders gallyyordum. Ama yine de Ispanyada oldugum her zaman araylp bulu;maya çalt• sarak arkada;llklanml sürdür- meye ça119t1m. Peki fimdilerde arkad»lanmzla eglenmek için gece çlkttgmzda, dans etmeye de gidlyor musunuz?
Samimi olmak gerekirse, gün boyunca dans edip, kore• ografi haurladlktan sonra gece evde oturup dinlenmeyi tercih ediyorum. Dolaysyla arkada;lanmla çlktldlmda sakin yerlere gidip bir ;eyler içip sohbet etmeyi seviyorum.
leer más

Flamenko Söleni

Festival kapsarmnda ispanyol danslnda
ekol olan Ballet Nacional de Espana da 11
Nisan’da muhte#em bir gõsteri sunacak
iSPANYOL danslnda ekol olan «Ballet Nacional de Espana», 31. Uluslararasl Ankara Müzik Festivali kapsamnda 11 Nisan’da Congresium Ankara’da sahne alacak. 1978 Yillnda ünlü Flamenko dansçlsl Antonio Gades õnderliõin de kurulan, ispanya’nin Flamenko ve ispanyol dansinda ekol kurumu olan Ballet Nacional de Espana, ispanya’nln kültür elçisi olarak kabul gôrüyor. 2011 Yillnda ispanya Kültür Bakanlljl tarafindan sanat yônetmenlijine getirilen Antonio Najarro ile yolculugunu sürdüren topluluk, Türkiye’de ilk kez bir flamenko gõsterisi ile sahne alacak.
leer más

ispanyol dansçllar ilk kez Baskent’te